Næringslivets samfunnsansvar i USA

Sist oppdatert: 1/21/2015 // Interessenter stiller i dag større krav i en bedrifts etikk, arbeidsmiljø og samfunnsansvar enn for kun få år siden. I tillegg til dette står bedrifter i dag ovenfor et større risikobilde enn tidligere. Det betyr at bedrifter som integrerer samfunnsansvar (CSR) i sin overordnede strategi kan oppnå langsiktig lønnsomhet, bedre merkevarebygging, økt tillit og bedre kommunikasjon. Moderne bedrifter har et stadig større fokus på forretningsetikk og corporate governance for å imøtekomme interessenters forventninger.

Corporate Social Responsibility for bedrifter i USA kan gjerne deles inn i fire hovedpunker:

1) Hvordan bedrifter utfører foretninger.
2) Hvordan behandle sine ansatte og kunder.
3) Hvilken rolle de har som aktør i samfunnet rundt dem.
4) Fokus på miljø og klima.

De tre viktigste CSR-områdene amerikanske selskaper la vekt på i 2009 var etiske retningslinjer ved forretningstransaksjoner, ansvarlig personalpolitikk og regnskaps- og annen finansiell rapportering i god tro.

I USA er samfunnsansvar betraktet som en form for filantropi, hvor selskaper donerer penger eller tjenester til organisasjoner, formål eller individer. Dette går under betegnelsen corporate philanthropy eller corporate citizenship. Gjennom skattelovgivningen oppfordrer amerikanske myndigheter til filantropi, da bedrifter ofte får skattefradrag for donasjoner. For at selskap skal kunne påberope seg å drive med CSR er det en forutsetning at de yter utover det bestemt via lover og normer for hvordan en bedrift skal opptre. 

Boston College, Center for Corporate Citizenship har utformet rapporten “ the state of corporate citizenship 2009”.   Rapporten inneholder en undersøkelse gjort av 756 senior executives i USA, juni 2009. Rapporten tar for seg 36% små bedrifter, 24% mellomstore bedrifter og 40% store selskaper. Last ned rapporten her.


En oversikt over organisasjoner, lover og regler som må følges i USA, se lenker for videre informasjon:

The FN Global Compact (UNGC) har ti fundamentale retningslinjer for god CSR. Disse omhandler alt fra arbeiderrettigheter til bærekraftig utvikling og korrupsjon. UNGC er FNs initiativ for samarbeid med privat sektor på samfunnsansvar og bærekraftig utvikling. Medlemskap i UNGC er gratis og gir tilgang til ressurspersoner innad i FN og mulighet til å bruke FNs ”verktøykasse.”
Lokal kontaktinformasjon
Email: ungc-us@case.edu  
Tlf: 216-368-1535

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) er et nettverk med ledere fra rundt 200 multinasjonale selskaper som arbeider med å fremme globale regelverk for bærekraftig utvikling. WBCSD organiserer arbeidet i fire fokusområder: energi og klima, utvikling, selskapets oppgaver, og økosystemer. Medlemsskap i WBCSD er invitasjonsbasert, og medlemsselskapene samarbeider om å gi ut publikasjoner hvor de deler erfaringer om "best and worst practices", prosjekter for bærekraftig utvikling, og myndighetskontakt.
Lokal kontaktinformasjon 
Email: mangan@usbcsd.org
Tlf: 512-892-6411

Transparency International (TI) er internasjonal NGO som arbeider med å sette fokus på korrupsjon. De gir hvert år ut en Transparency Index hvor USA i 2009 kom på en 19. plass med en score på 7,7 (av 10). Norge kom til sammenligning på 11. plass med 8,6. TI utfører flere årlige undersøkelser og publiserer litteratur med fokus på opplæring for å unngå korrupsjon i de forskjellige regionene et selskap opererer.

www.transparency-usa.org/
Email: transparency@transparency-usa.org
Tlf: 202-589-1616 

OECD Guidelines for Multinational Enterprises er anbefalinger og retningslinjer for ansvarlig handel for multinasjonale selskaper. Anbefalingene gjelder ansettelser og ansattes rettigheter, relasjon til industri, menneske-rettigheter, miljø, offentliggjøring av informasjon, konkurranse i markedet, skatter og avgifter, og forskning og utvikling.

http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html

Email: daf.contact@oecd.org 

En av de viktigste regulativene innen finansiell bokføring og rapportering er
Sarbanes-Oxley (SOX) - "Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act" og "Corporate and Auditing Accountability and Responsibility Act". SOX-loven kom i kjølvannet av Enron-skandalen og har satt nye standarder for regnskap, revisjon, og roller innad i selskaper. Hensikten med loven er å unngå at selskaper rapporterer oppblåste balanser eller feilaktige inntektsstrømmer. 

Det amerikanske lovverket har også regulativer som omhandler riktigheten av informasjon man gir til kunder, spesielt for finansielle transaksjoner: the Truth In Lending Act, Rule 498 under the Securities Act og the Fair Packaging and Labeling Act (FPLA).  

Lover og regler for behandling av ansatte. The ”at will” principle – enhver ansatt som ikke er beskyttet av en unionskontrakt eller andre typer fagforeninger blir ansett av loven å ha ansettelse ”at will”, og kan derfor bli avskjediget uten noen begrunnelse. I dag er 12% av de yrkesaktive tilknyttet fagforeninger.

Det finnes også en mengde lover og regler som gjelder forskjellige typer diskriminering så som diskriminering på bakgrunn av kjønn, rase, religion, språk, alder, handicap og graviditet. Lik lønn for begge kjønn – "Equal Payment Act and Title VII of the 1964 Civil Rights Act". Seksuell trakassering, familie og sykdomsrelaterte rettigheter – "Family and Health Act".

Lover og regler for produkt sikkerhet som gjelder mat, medisiner, og andre typer produkter som biler og leker.

Filantropi er frivillig, men det blir gitt skattelette til selskaper som gir donasjoner i form av penger eller andre produkter og tjenester. 3 hovedområder er, corporate philanthropy, corporate citizen og individual corporate executive philanthropy.

Miljø -
http://www.epa.gov/  Her finnes informasjon om state specific regulatory information og regulatory information by business sector.

http://www.csrwire.com/  - CSRwire er en god nettside med informasjon om nyheter, events, bøker om temaet. 

 

 


Kilde: Ida Marie Skeie and Andreas Bjørbak Alnæs   |   Bookmark and Share